Confirmation

konfirmácia

Konfirmácia je slávnostné prijatie pokrstenej mládeže, resp. pokrsteného dospelého medzi dospelých členov cirkevného zboru. Na základe 2 predpokladov

  • potvrdenia krstnej zmluvy
  • osobného vyznania viery
Prečo je konfirmácia dôležitá?

Tích, ktorí boli pokrstení ako deti  a vieru za nich sľubovali krstní

Kedy sa stretávame?

1. ročník – Každý štvrtok počas škol. roka o 14.00 hod.

2. ročník – Každý piatok počas škol. roka o 14.00 hod.

rodičia, po dovŕšení 14 rokov ECAV považuje za dospelých a je potrebné, aby samotní konfirmandi vyznali vieru a prebrali zodpovednosť za svoj duchovný život.

Kedy sa prihlásiť?

Samotná konfirmačná výučba trvá 2 roky. Keď dieťa dovŕši  12 rokov, je potrebné  prihlásiť sa na farskom úrade a vyplniť prihlášku, ktorú si môžete stiahnuť tu.

Podmienky

Na konfirmáciu sa môže prihlásiť aj nepokrstené dieťa. Po výučbe pred konfirmačnou slávnosťou je dieťa pokrstené.  Podmienkou je, aby navštevovalo náboženskú výchovu v škole.  Konfirmačné vyučovanie totiž už len nadväzuje na vedomosti zo základnej školy.  Ďalšou podmienkou ja navštevovať Služby Božie alebo  v druhom ročníku stretnutie dorastu.  Je to  kvôli pochopeniu Božích darov, ale i povinností kresťana.

Konfirmácia  sa skladá z verejnej skúšky v kostole a slávnosťou konfirmácie, ktorá je vždy v poslednú májovú nedeľu.

Čo dostaneme?

V prvom rade  možnosť pristupovať k 2. sviatosti ECAV, k Večeri Pánovej.  V nej dostaneme odpustenie všetkých našich hriechov.  Ďalej je to spoločenstvo. Práca s konfirmandmi je požehnaním v našom cirkevnom zbore. Mávame spoločné víkendy asi 4x do roka. Na nich je bohatý duchovný  program, ale tiež zábavné , zážitkové a turistické vyžitie. Pre konfirmandov sú pripravené aj  rôzne športové aktivity.  Mladí ľudia môžu v cirkevnom zbore veľmi plnohodnotne  tráviť voľný čas.  Pre rodičov je veľkou výhodou, že vedia, kde a s kým ich deti sú, vedia, čo ich učia a aké hodnoty do nich vštepujú. Vedia, že viera v Krista je aj o vzájomnej úcte a rešpekte generácií.

Konfirmovaní môžu byť aj dospelí!

Aj oni prechádzajú vyučovaním vo forme pastorálnych rozhovorov. Samozrejme, už nie sú verejne vyskúšaní.  Dospelí sa dávajú konfirmovať aj v staršom veku, kvôli túžbe byť plnohodnotnými členmi cirkvi a teda môžu prijímať aj Večeru Pánovu. V právomociach dospelých konfirmovaných členov CZ  je v prípade nebezpečenstva úmrtia iného človeka aj krstiť.