Donations

Zbor získava prostriedky na svoju potrebu najmä z cirkevných príspevkov, z milodarov, ofier, zbierok, sponzorských darov a z hospodárskej činnosti s cirkevným majetkom.

Milodary na aktivity a prevádzku zboru je možné odovzdať osobne v pokladni cirkevného zboru, vždy v nedeľu pred hlavnými službami Božími. Je možné ich odovzdať taktiež u brata farára prípadne zaslať na účet.

Číslo bankového účtu cirkevného zboru:
SK51 0900 0000 0000 6366 7654
Do poznámky uveďte účel daru a vaše meno.

Cirkevný príspevok je povinný odvádzať každý člen cirkevného zboru vo výške určenej zborovým konventom. Pre dospelého člena cirkevného zboru je výška cirkevného príspevku pre kalendárny rok 2019 – 10 € a pre deti, študentov, dôchodcov a obyvateľov fílií je poplatok 5 €. Cirkevný príspevok je potrebné uhradiť prevodom na účet, prípadne v hotovosti do pokladne, v mimoriadnych prípadoch u brata farára.

Číslo bankového účtu cirkevného zboru:
SK51 0900 0000 0000 6366 7654
Variabilný symbol: rok (napr. 2018)
Špecifický symbol: počet osôb za koľkých platíte cirkevný príspevok (napr: 4)
Správa pre prijímateľa: priezvisko, meno a ulicu

Je potrebné uviesť všetky údaje aby bolo možné Vašu platbu správne priradiť.

Ak chcete podporiť konkrétnu službu v cirkevnom zbore, uveďte variabilný symbol:

100 všeobecná podpora cirkevného zboru (cirkevné ciele)
200 vnútorná misia (všeobecne)
210 detská besiedka
220 dorast
230 mládež
240 rodinné spoločenstvá
250 spevokol
260 Evanjelický Púchov – zborový časopis
270 spoločenstvo evanjelických žien (SEŽ)
280 spoločenstvo sestier vo viere
290 podpora pracovníkov v cirkevnom zbore
300 vonkajšia misia ….
400 oprava kostolov
500 pre kazateľa Slova Božieho

Nech Pán Boh požehná každého darcu. Ďakujeme.

Vypnúť sneženie