Schválené dňa 13.06.2021

Zborový konvent na svojom zasadnutí 13.6.2021 prijal zmeny týkajúce sa výberu cirkevného príspevku (cirkevná daň)

Cirkevný príspevok je povinný odvádzať každý člen cirkevného zboru vo výške určenej zborovým konventom, 10 €. Cirkevný príspevok prosíme uhradiť prevodom na účet, v hotovosti do pokladne, v mimoriadnych prípadoch u brata farára.

  • výška cirkevného príspevku na rok 2021 je stanovená na 10€ pre všetkých členov
  • výber cirkevného príspevku sa bude realizovať do konca júna za aktuálny kalendárny rok.

Cirkevný príspevok môžete navýšiť podľa vašej štedrosti a ochoty podporiť cirkevný zbor.

Cirkevný príspevok za rok 2021 môžete uhradiť:

  • po službách Božich 11. a 18. júla (resp. podľa aktuálnych oznamov)
  • v kancelárií farského úradu (odporúčame sa telefonicky ohlásiť u br. farára 0918 828 385)
  • prevodom na účet (môžete využiť QR kód).
IBAN: SK51 0900 0000 0000 6366 7654
VS: 2021
ŠS: Počet osôb
Poznámka: Meno, priezvisko, adresa

Je potrebné uviesť všetky údaje aby bolo možné Vašu platbu správne priradiť.