História zboru

Protireformácia a obdobie neskôr

Čo sa týka protireformácie, tak v roku 1709 sa prvý kostol (katolícky), ktorý používali protestanti dostal definitívne ku katolíkom. Od roku 1709 patrili púchovskí evanjelici do artikulárneho cirkevného zboru v Súľove. Po bitke na Bielej hore (1. pol. 17. st.) prišla do Púchova

početná skupina českých a moravských exulantov z Jednoty bratskej. Vybudovali si Moravskú ulicu s vlastnou samosprávou. V tomto kostole potom zostal majstrovský oltár, ktorý si protestanti zhotovili v roku 1643. Tento oltár sa nachádzal už v rímskokatolíckom kostole do roku 1785.

"Cirkevný zbor Púchov bol podľa púchovskej kroniky založený v roku 1560."

V tomto roku si ho potom evanjelici vyprosili od grófa Aspermonta do svojho druhého kostola. Za vojny nám boli potom zobrané organové píšťaly a dva zvony, takže ostal len jeden zvon. K Púchovu sa viažu dve obdivuhodné postavy: Jan Amos Komenský a Vladimír Roy. Komenský (1592 – 1670) biskup Jednoty bratskej navštívil mesto niekoľkokrát.

"V roku 1706 dočasne zanikol pod vplyvom silnej protireformácie a bol obnovený v roku 1784"

Na jeho počesť bola po ňom pomenovaná ulica Komenského. Roy (1885 – 1936) tu pôsobil v rokoch 1912 – 1925 ako evanjelický farár. Na budove fary postavenej v roku 1904 je inštalovaná pamätná tabuľa s reliéfom V. Roya, druhá pamätná tabuľa pripomína pobyt J. A. Komenského v Púchove.

Školstvo

O evanjelickej škole máme prvú informáciu od jej správcu až z roku 1921. No nachádzajú sa v nej aj informácie o predchádzajúcich rokoch. Žiaci, ktorí navštevovali túto školu sa učili všetci v jednej triede a delili sa na šesť ročníkov. Dochádzka do tejto školy sa postupne zlepšovala.

Prvým učiteľom a správcom školy bol Juraj Botik, ktorý pôsobil v škole až do roku 1928. Po ňom nastúpil Juraj Matejka pod ktorého vedením sa škola postupne zvelaďovala. Juraj Matejka viedol aj spevokol a taktiež písal do cirkevných časopisov. So svojimi žiakmi sa zúčastňoval kultúrnych podujatí a divadelných predstavení. V škole taktiež organizoval pre dospelých rôzne kurzy.

Čo sa týka stavby školy, tak škola bola renovovaná v tridsiatich rokoch. Činnosť tejto školy ukončilo násilné poštátnenie cirkevného školstva v roku 1945.

Kultúra

 

O tom, že cirkevný zbor Púchov v minulosti bol literárne činný svedčí časopis Evanjelický Púchov z roku 1946.

Činnosť vydávania bola potom zastavená.

Cirkevný zbor vydáva od roku 2004 znovu časopis Evanjelický Púchov.

Dokumenty na stiahnutie