Pastiersky list k Veľkonočným sviatkom 2024

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV k Veľkej noci 2024

Drahí, sestry a bratia, vážené cirkevné zbory,

radujeme sa spoločne s Vami z tohtoročných veľkonočných sviatkov! Pozdravujeme Vás pozdravom a vyznaním: Pán Ježiš Kristus za nás zomrel a pre nás vstal z mŕtvych! Nieto radostnejšieho pozdravu a dôležitejšieho vyznania. Vo sviatočnej atmosfére Veľkej noci považujeme za dôležité pripomenúť, že práve pred 505 rokmi formuloval reformátor Martin Luther svoj zásadný teologický postoj, ktorý charakterizoval celé jeho dielo – teológiu kríža. Tvrdí, že Boha nemožno poznať cez špekuláciu o tomto svete. Možno Ho poznať iba v kríži a vo vzkriesení Ježiša Krista.

Apoštol Pavel v 1. liste Korintským 13. kapitole napísal: „…zostáva viera, nádej, láska…“ Vyjadril tým, čo považuje za základný balíček pre prežitie kresťana v tomto svete. Vieru, že v Ježišovom kríži sme oslobodení z moci smrti. Nádej, že v Ježišovom vzkriesení nám Boh otvára večnosť. Lásku, ktorá je reakciou na Božiu lásku v Kristovi. Podobne aj z Lutherovej teológie kríža možno vyčítať, čo považoval za základný balíček na prežitie kresťana v tomto svete. Luther neustále pripomína tri veci.

Prvou je Kristovo dielo. Fakt, že Boh tu bol v Ježišovi a predstavil seba ako absolútnu lásku. Druhou je všetko, v čom sa dnes Ježišovo dielo aktualizuje: počúvanie evanjelia, prijímanie sviatostí a zdieľanie spoločenstva cirkvi. A treťou je každodenné pokánie.

Luther by nám dnes povedal: Zostáva vám troje. Boh a Jeho dielo vykonané v tomto svete a zároveň nezávislé od postoja sveta – je ním Kristov kríž a prázdny hrob. Ďalej to, čo je z Krista – zvestované evanjelium, prisluhované sviatosti a spoločenstvo cirkvi. A každodenné pokánie. Týchto troch vecí sa držte. To je nevyhnutné minimum pre zmysluplný život v tomto svete. Drahé sestry a bratia, v tomto postoji Vás chceme povzbudiť! Tento postoj sa má prejaviť v zložitom kontexte nášho života. Na jednej strane siahame na vrchol možností v konzumácii tovarov a služieb.

Srdečne, Vaši v Pánovi,

Ivan Eľko
generálny biskup ECAV

Ján Hroboň
biskup ZD ECAV

Peter Mihoč
biskup VD ECAV

Ivan Eľko
generálny biskup ECAV

Ján Hroboň
biskup ZD ECAV

Peter Mihoč
biskup VD ECAV