Zvony

O zvonoch z rukopisu pána farára Jána Palicu

Z tohto opisu požiaru a prác znovu vybudovania, že miesto troch, ktoré cirkev mala (asíce dvoch nadobudnutých roku 1851 vo Viedni za úradovania farára Rudolfa Okruckého a dozorcu Ladislava Nozdrovického a tretieho nadobudnutého roku 1882 za úradovania farára

farára Lud. Zambokréthyho v Budapešti od nápdaníkov Jozefa Pozdecha, Jana Thury a Imra Kotscka, na ktorý nápis zložil farár Zambokréthy, ako je to opísané v zápisnici kanon. vizitácie v roku 1901 na strane 15 – 16), opatrené boli dva u Seltenhoferových synov v Šoprone. Menší z nich má nápis ten istý, čo mal onen tretí zvon roku 1882 v Budapešti liaty. Ku týmto dvom, hneď po požiari r. 1904 nadobudnutým zvonom pripojený bol tretí.

"Vzbudzuj zo sna, tež veď ku spočinku, hlásaj ctnú Božich služieb hodinku. Volaj do práce, sprovádzaj k hrobu, oznamuj ohňa strašlivú dobu!"

V roku 1908 tiež v Šoproni u Seltenhoferových synov uliaty, ako svedčí zápis v tomto protokole na strane 56. Z týchto troch zvonov pohltila svetová vojna (ktorá vypukla v posledných dňoch júla 1914 a trvala do konca októbra 1918) dva, veľký a malý. Na potreby vojny rekvirované boli už i zvony po cirkvách.

Púchovskej Evanjelickej cirkvi 29. septembra 1916 dva zvony, dľa zápisnice o tom napísanej a podpísanej evanj. farárom Vladimírom Royom a vyslaným rekvirujúcim poverníkom Erichom Eihs-om.