Organová hudba

organ

Neodmysliteľnou súčasťou našich kostolov je organ – kráľovský hudobný nástroj. Vzhľadom na svoje rozmery a dispozícu je stálou súčasťou architektúry chrámu. Jeho zvuk napĺňa a oživuje priestor a dáva mu tak originalny a jedinečný rozmer. Hlavnou úlohou tohto hudobného nástroja je sprievod bohoslužieb, ale popri tom je to i iná koncertná či umelecká produkcia.

V evanjelickej cirkvi bol spev vždy jednou z hlavných foriem prejavu nábožnosti. Bola to najmä duchová pieseň, ktorá bola po stáročia postavená na spevníku Cithara Sanctorum (Tranovského kancionál, ľudovo zvaný Tranoscius). Na toto dielo nadviazal v roku 1993 nový Evanejlický spevník, ktorý používame dodnes.

"Organ v evanjelickom kostole je v poradí tretím nástrojom púchovských evanjelikov."

Organ v evanjelickom kostole je v poradí tretím nástrojom púchovských evanjelikov (viac info v časti História/Organ). Je to nástroj s kuželkovými vzdušnicami a pneumatickou traktúrou; má 2 manuály a pedál. Nástoj disponuje 24 registrami, ktoré sú rozdelené na: Pedál (C-f1) so 6 znejúcimi registrami, na I. manuál – Hlavný stroj (C-g3) so 7 registrami a na II. manuál – žalúziový stroj s 11 registrami.

Organ má veľký jednoliaty moderný prospekt (čelné píšťaly nástroja) korešpondujúci s architektúrou chrámu. V prospekte dominujú impozantné píšťaly pedálového Violonbasu 16´ (dosahujúce výšku takmer 6m) a Oktávbasu 8´. V prospekte sú ešte píšťaly manuálového Princípálu 8´, všetky tieto viditeľné píšťaly sú zo zinku. Hrací stôl je v strede pred korpusom nástroja, nasmerovaný do lode kostola.

Hlavný stroj (I. manuál) je v pravej prednej časti nástroja. Vzadu vpravo stojí časť pedálu (okrem spomínaných 2 registrov v prospekte). V ľavej časti je umiestnený žalúziový stroj – II. manuál. Elektrický ventilátor je pod II. manuálom, hlavný vzduchový zásobníkový mech je v pravej časti organa pod I. manuálom.

Kvalita píšťalového fondu odpovedá zložitým povojnovým rokom s nedostatkom kvalitných materiálov – kovové píšťaly sú väčšinou zinkové vrátane vpredu stojacich prospektových píšťal, len menšie píšťaly (približne od veľkosti cca 40cm) sú cínové. Drevené píšťaly sú z mäkkého dreva (zväčša smrek).

Po zvukovej stránke má organ dostatočnú škálu registrov, ktoré poskytujú veľmi dobré zvukové možnosti pre liturgickú a (vďaka doplneniu Hoboja 8´ v r. 2007) aj pre koncertnú organovú hudbu – na I. manuáli sú principálové hlasy 8´, 4´, 2´, a mixtúra spolu so sprievodnými hlasmi 8´ a 4´, na II. manuáli sú zastúpené okrem 8´a 4´hlasov aj početné alikvoty i cymbal dovoľujúce rôzne farby, nástroj má 16´ale i vzácny 1´hlas na manuáloch.

Organ má rôzne typy registrov – principály, flauty, kryty, sláčiky, mixtúry, alikvoty, aj jazyk. Nástroj teda disponuje hlasmi potrebnými na slávnostný úvod i záver bohoslužieb, na jemné medzihry, sprievod spevu ľudu, sólového spevu resp. iného hudobného nástroja. Ozdobou (najmä vizuálnou) organa je spomínaný Violonas 16´, ktorý sa nenájde bežne u organov tejto kategórie.

Spomínaný Hoboj 8´ bol do organu doplnený v roku 2007 pracovníkmi Organových dielní Žilina pod vedením Mgr. Ing. Mariána Mušku. Výrobca aj zbor s týmto registrom v roku 1953 počítali (Hoboj 8´ mal pripravenú vzdušnicu aj miesto v organe i registrovú sklopku na hracom stole, píšťaly však pri stavbe neboli zakúpené a osadené).

Organ je vďaka pravidelnej údržbe v dobrej kondícií. Vzhľadom na jeho konštrukciu dochádza k drobným problémom najmä v závislosti na vzduchu, čo je u pneumatických organov bežný prejav.

"Chceli by ste nástroj lepšie spoznať, alebo si ho vyskúšať?
Neváhajte ma kontaktovať:
Martin Melišík, zborový kantor
0904 291 523 | melisik.martin@gmail.com"

Martin Melišík

Zborový kantor