Charakteristika

My, pokrstení členovia Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku so sídlom v Púchove, vyznávame vieru v Trojjediného Boha. Ako evanjelický zbor hlásime sa k zásadám Lutherovej reformácie. Vychádzame z Písma svätého ako základného prameňa našej viery a pravidla pre náš život a z našich Symbolických kníh ako verného výkladu Písma svätého.

Za najvyššie poslanie vo svojej cirkevnozborovej činnosti považujeme uplatňovanie Ježišovho príkazu lásky podľa Pánových slov: „Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali. Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať.“ (Ján 13, 35 – 36)

„Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach.“ (Matúš 5 : 16)

Prečo sa voláme evanjelikmi?

evanjelikmi sa voláme podľa evanjelií, ktoré sú zapísané v Biblii – Novej zmluve

V čo veríme?

Veríme a vyznávame, že Ježiš Kristus je hlavou všeobecnej kresťanskej cirkvi.
 • Vychádzame z Písma svätého – Biblie ako prameňa viery i pravidla života a z našich Symbolických kníh
 • Symbolické knihy (Kniha svornosti) považujeme za jedine správny výklad Písma svätého
 • Augsburské vyznanie z roku 1530 je po Písme svätom – Biblii základným prameňom našej viery. Podľa neho sa nazývame evanjelici augsburského vyznania
 • Symbolom evanjelickej cirkvi a. v. je Lutherova ruža
 • Hlásime sa do veľkej rodiny evanjelických cirkví vo svete
 • Sme pripravení spolupracovať aj s inými kresťanskými cirkvami a náboženskými spoločnosťami na poli ducha; charity a humanity
 • Vnútorná organizácia našej cirkvi je založená na princípoch samosprávy a rovnoprávnosti všetkých jej členov bez rozdielu rasy; jazyka; pohlavia a sociálneho postavenia

Poslaním našej cirkvi je:

 • šíriť evanjelium Ježiša Krista; vyznávať vieru v Trojjediného Pána Boha a vštepovať ju do vedomia ľudí
 • slúžiť svojim členom službami Božími; prisluhovaním slova a sviatostí; náboženskou výchovou a poskytovaním duchovnej starostlivosti
 • viesť svojich členov k vzájomnej úcte; podpore; tolerancii a príkladnému kresťanskému i občianskemu životu
 • spolupracovať v oblasti výchovnej; vzdelávacej; humanitnej a charitatívnej so samosprávami miest a obcí; so spoločenskými organizáciami a zahraničnými inštitúciami