Konfirmácia

konfirmácia

Konfirmácia je slávnostné potvrdenie svojej krstnej zmluvy a prijatie konfirmandov za dospelých členov cirkevného zboru. A to na základe:

  • potvrdenia krstnej zmluvy
  • osobného vyznania viery
Prečo je konfirmácia dôležitá?

Tích, ktorí boli pokrstení ako deti  a vieru za nich sľubovali krstní

Stretnutia konfirmandov v šk. roku 2020/2021

1. ročník | UTOROK o 14:00 hod.

2. ročník | PIATOK o 13:30 hod.

rodičia, po dovŕšení 14 rokov ECAV považuje za dospelých a je potrebné, aby samotní konfirmandi vyznali vieru a prebrali zodpovednosť za svoj duchovný život.

Kedy sa prihlásiť?

Samotná konfirmačná výučba trvá 2 roky. Keď dieťa dovŕši  12 rokov, je potrebné  prihlásiť sa na farskom úrade a vyplniť prihlášku, ktorú si môžete stiahnuť tu.

Podmienky

Na konfirmáciu sa môže prihlásiť aj nepokrstené dieťa. Po výučbe pred konfirmačnou slávnosťou je dieťa pokrstené.  Podmienkou je, aby navštevovalo náboženskú výchovu v škole.  Konfirmačné vyučovanie totiž už len nadväzuje na vedomosti zo základnej školy.  Ďalšou podmienkou ja navštevovať Služby Božie alebo  v druhom ročníku stretnutie dorastu.  Je to  kvôli pochopeniu Božích darov, ale i povinností kresťana.

Čo získavame?

V prvom rade  možnosť pristupovať k sviatosti eucharistie, k Večeri Pánovej.  V nej dostaneme odpustenie všetkých našich hriechov.  Ďalej je to spoločenstvo. Práca s konfirmandmi je požehnaním v našom cirkevnom zbore. Mávame spoločné víkendy – na nich je bohatý duchovný  program, ale tiež zábavné , zážitkové a turistické vyžitie. Pre konfirmandov sú pripravené aj  rôzne športové aktivity.  Mladí ľudia môžu v cirkevnom zbore veľmi plnohodnotne  tráviť voľný čas.  Pre rodičov je veľkou výhodou, že vedia, kde a s kým ich deti sú, vedia, čo ich učia a aké hodnoty do nich vštepujú. Vedia, že viera v Krista je aj o vzájomnej úcte a rešpekte generácií.

Konfirmovaní môžu byť aj dospelí!

Aj oni prechádzajú vyučovaním vo forme pastorálnych rozhovorov. Samozrejme, už nie sú verejne vyskúšaní.  Dospelí sa dávajú konfirmovať aj v staršom veku, kvôli túžbe byť plnohodnotnými členmi cirkvi a teda môžu prijímať aj Večeru Pánovu. Záujemcovia o konfirmáciu, či prestup do ECAV, kontaktujte prosím zborového farára.