Milodary, cirkevné príspevky

1.CIRKEVNÝ PRÍSPEVOK – CIRKEVNÁ DAŇ

Cirkevný príspevok na rok 2024 schválil zborový konvent vo výške 10€/rok pre všetkých členov.  

Cirkevný príspevok môžete navýšiť podľa vašej štedrosti a ochoty podporiť cirkevný zbor.

Cirkevný príspevok je možné uhradiť:
– po službách Božich (v čase keď je táto možnosť uvedená v oznamoch)
– v kancelárií farského úradu (odporúčame sa telefonicky ohlásiť u br. farára 0918 828 385)
– prevodom na účet (do správy pre prijímateľa uveďte mená všetkých osôb za ktoré platíte).

Zborový konvent schválil zmenu termínu výberu cirkevného príspevku do konca júna aktuálneho roka.

Číslo bankového účtu cirkevného zboru:
SK51 0900 0000 0000 6366 7654
Variabilný symbol: 2024
Špecifický symbol: počet osôb za koľkých platíte cirkevný príspevok (napr: 4)
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko všetkých osôb, za ktorých platíte, adresu

Je potrebné uviesť všetky údaje aby bolo možné Vašu platbu správne priradiť.

2.MILODARY

Milodary na aktivity a prevádzku zboru, ako aj milodary k príhovorným modlitbám je možné odovzdať osobne v kancelárií farského úradu. Odporúčame sa telefonicky ohlásiť u zborového farára (0918828385). Milodar je možné zaslať aj prevodom na účet.

Číslo bankového účtu cirkevného zboru:
SK51 0900 0000 0000 6366 7654
Do poznámky uveďte účel daru a vaše meno.

Ak chcete podporiť konkrétnu službu v cirkevnom zbore, uveďte variabilný symbol:

100 všeobecná podpora cirkevného zboru (cirkevné ciele)
200 vnútorná misia (všeobecne)
210 detská besiedka
220 dorast
230 mládež
240 rodinné spoločenstvá
250 spevokol
260 Evanjelický Púchov – zborový časopis
270 spoločenstvo evanjelických žien (SEŽ)
280 spoločenstvo sestier vo viere
290 podpora pracovníkov v cirkevnom zbore
300 vonkajšia misia ….
400 oprava kostolov
500 pre kazateľa Slova Božieho

Nech Pán Boh požehná každého darcu. Ďakujeme.