Milodary, cirkevné príspevky

1.CIRKEVNÝ PRÍSPEVOK – CIRKEVNÁ DAŇ

Cirkevný príspevok na rok 2023 schválil zborový konvent vo výške 10€/rok pre všetkých členov.  

Cirkevný príspevok môžete navýšiť podľa vašej štedrosti a ochoty podporiť cirkevný zbor.

Cirkevný príspevok je možné uhradiť:
– po službách Božich (v čase keď je táto možnosť uvedená v oznamoch)
– v kancelárií farského úradu (odporúčame sa telefonicky ohlásiť u br. farára 0918 828 385)
– prevodom na účet.

Zborový konvent schválil zmenu termínu výberu cirkevného príspevku do konca júna aktuálneho roka.

Číslo bankového účtu cirkevného zboru:
SK51 0900 0000 0000 6366 7654
Variabilný symbol: 2023
Špecifický symbol: počet osôb za koľkých platíte cirkevný príspevok (napr: 4)
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko všetkých osôb, za ktorých platíte, adresu

Je potrebné uviesť všetky údaje aby bolo možné Vašu platbu správne priradiť.

2.MILODARY

Milodary na aktivity a prevádzku zboru, ako aj milodary k príhovorným modlitbám je možné odovzdať osobne v kancelárií farského úradu. Odporúčame sa telefonicky ohlásiť u zborového farára (0918828385). Milodar je možné zaslať aj prevodom na účet.

Číslo bankového účtu cirkevného zboru:
SK51 0900 0000 0000 6366 7654
Do poznámky uveďte účel daru a vaše meno.

Ak chcete podporiť konkrétnu službu v cirkevnom zbore, uveďte variabilný symbol:

100 všeobecná podpora cirkevného zboru (cirkevné ciele)
200 vnútorná misia (všeobecne)
210 detská besiedka
220 dorast
230 mládež
240 rodinné spoločenstvá
250 spevokol
260 Evanjelický Púchov – zborový časopis
270 spoločenstvo evanjelických žien (SEŽ)
280 spoločenstvo sestier vo viere
290 podpora pracovníkov v cirkevnom zbore
300 vonkajšia misia ….
400 oprava kostolov
500 pre kazateľa Slova Božieho

Nech Pán Boh požehná každého darcu. Ďakujeme.