Organizačná štruktúra

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v Púchove
 • Sídlo Farského úradu v Púchove: Royova 4, 020 01 Púchov
 • CZ patrí do Turčianského seniorátu ECAV na Slovensku, patrí do Východného dištriktu ECAV na Slovensku.
 • Cirkevný zbor má právnu subjektivitu. Identifikačné číslo pridelil organizácii Krajský štatistický úrad Trenčín nasledovne – IČO: 319 299 15
 • Cirkevný zbor patrí do okresu Púchov a tvorí ho: sídlo Púchov, filiálka Vieska – Bezdedov, Ihrište, Hoštiná, Dohňany, Mostište, Nimnica a Streženice
 • Tento cirkevný zbor má riadne zriadený kazateľsky úrad s farárskou a kaplánsku stanicou.
Vyznanie viery
 • Tento zbor vyznáva Trojjediného Boha: Otca, Syna i Ducha Svätého.
 • Tento zbor vyznáva Ježiša Krista ako Pána a Spasiteľa a uznáva evanjelium za moc Božiu na záchranu každého veriaceho.
 • Tento zbor uznáva kanonické spisy Starej a Novej zmluvy za Božie Slovo, v ktorom nachádza základ zvesti evanjelia, prameň viery a záväzné pravidlo života.
 • Tento zbor prijíma Apoštolské, Nicejské a Atanáziovo vierovyznanie ako pravé vyjadrenie viery tohto zboru.
 • Tento zbor prijíma nezmenené Augsburské vyznanie ako pravé svedectvo o evanjeliu, uznávajúc svoju jednotu vo viere a učení so všetkými cirkvami, ktoré rovnako uznávajú učenie nezmeneného Augsburského vyznania.
 • Tento zbor prijíma vierovyznávačské spisy v Knihe svornosti za autentické vysvetlenie Písma svätého.