Prečo sa prihlásiť k našej cirkvi pri sčítaní ľudu?

 Biskup západného dištriktu, Ján Hroboň, vidí 4 hlavné dôvody:

"1. Vyznávačský"

v našej cirkvi sme boli pokrstení, konfirmovaní, máme v nej svoj duchovný domov a priestor pre službu. Prijali sme v nej to najvzácnejšie – vieru v Pána Ježiša Krista. Jeho milosťou sú nám odpustené hriechy.  Duch Svätý nás uisťuje, že sme Božie deti, dáva nám silu a odvahu k nasledovaniu a istotu záchrany a večnosti. Tieto základné hodnoty kresťanstva nachádzame v Božom slove, ktoré je pre nás prameňom viery a pravidlom života. Teda to, čo máme v Kristu, v Jeho slove, v spoločenstve cirkvi, chceme proklamovať a byť tými, ktorí sa nehanbia za evanjelium Kristovo, lebo ono je mocou Božou na spasenie každému veriacemu. Chceme teda svedčiť a vyznávať, kto je pre nás Pán Ježiš Kristus.

"2. Historický"

ECAV v prostredí nášho národa hrala v dejinách veľmi dôležitú úlohu aj pre národné uvedomenie, vzdelanie, kultúru a svojbytnosť Slovákov. Ak v tejto súvislosti rezonujú v širokom povedomí konkrétne mená, tak sú to predovšetkým Štúr, Hurban, Hodža – všetci traja evanjelici, z mladšej histórie M.R. Štefánik, ktorý vyhral aj anketu o najväčšieho Slováka v r. 2019. Známy je odpor evanjelickej inteligencie, kňazov a biskupov  voči fašizmu a deportáciám židov. Aj v čase surovej ateizácie sa našli hrdinovia, ktorí sa nikdy nesklonili pred komunistickým režimom a radšej riskovali vlastný život, väzenie, prenasledovanie či stratu povolania. Keď sa ešte prenesieme veľkým oblúkom do druhej polovice 17. storočia k udalostiam Prešovskej jatky, alebo Prešporských súdov, máme pred očami martýrov, svedkov viery, ktorí pre svoje evanjelické presvedčenie položili aj svoj vlastný život.

"3. Spoločenský"

Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku bola vždy nositeľkou pokroku a vzdelania. Z jej radov pochádzali aj politici ako bol Martin Rázus či Milan Hodža. Hrdí sme aj na Milana Rúfusa. Keď sa dnes pýtame sekulárnej spoločnosti, čo vníma primárne ako prínos našej cirkvi v súčasnosti, tak sú to predovšetkým školy a diakonia. Naše školy sa úrovňou vzdelania a rozmanitými aktivitami radia medzi najlepšie na Slovensku. Pridanou hodnotou je bilingválne vyučovanie na väčšine stredných škôl. Diakonia patrí medzi najväčších poskytovateľov sociálnych a charitatívnych služieb na Slovensku, vyniká aj kvalitou. V prostredí väčšiny našich cirkevných zborov sa okrem nedeľných služieb Božích  odohráva pestrá škála stretnutí duchovného, vzdelávacieho aj kultúrneho charakteru pre všetky generácie. Je to častokrát drobná každodenná práca, ktorá nie je veľmi na očiach, ale významným spôsobom formuje naše hodnotové nastavenie.

"4. Finančný"

je úplne zrejmé, že čím viac sa nás prihlási k našej cirkvi, tým väčší bude aj príspevok od štátu. Treba však jedným dychom povedať, že tento príspevok pokrýva zhruba štvrtinu celkových nákladov na život cirkvi. V podstate sú z neho financované mzdy duchovných a tri ústredia. Všetky ostatné náklady sú financované prevažne z vlastných zdrojov, časť je pokrytá z dotácií partnerských cirkví zo zahraničia, časť z rôznych fondov a grantov. Treba si však položiť jednu zásadnú otázku: Čo by sa stalo, keby zajtra boli zastavené všetky finančné transfery a dotácie a boli by sme odkázaní výlučne na vlastné zdroje. Koľko zborov by prežilo? Koľko farárov by zostalo? Dve tretiny? Polovica? Alebo ani to nie? Vtedy by sa zreteľne ukázalo, za čo nám naša cirkev stojí. Či predstavuje pre nás hodnotu, na ktorej nám záleží tak, že ju  udržíme aj finančne. Zrejme je len otázkou času, kedy príde k odluke cirkvi od štátu. Asi nebude mať takúto radikálnu podobu a nejaký model podpory pre cirkev sa zachová, s vysokou pravdepodobnosťou nebude v takej výške, ako teraz. Málo o darcovstve vyučujeme, málo o tejto téme hovoríme, ale sme pred ňu už teraz veľmi reálne postavení. Kristova cirkev nestojí a nepadá na financiách. To najdôležitejšie  – milosť, spasenie a večný život, sme dostali zadarmo. To, čím môžeme prispieť na Božie dielo, je predovšetkým vyjadrenie vďačnosti za to, čo sme už dostali. A nakoniec tam, kde nie je núdza o horlivých a obetavých nasledovníkov Pána Ježiša, kde sú naše cirkevné zbory živé, nie je núdza ani o financie.

Toto sú z môjho pohľadu 4 podstatné dôvody, pre ktoré sa treba prihlásiť k našej cirkvi pri sčítaní ľudu.

Možno sú veci, pre ktoré zvažujete, či sa k našej cirkvi vôbec prihlásite, možno ste sklamaní z jej vývoja, možno vás odrádzajú konflikty alebo napätia, možno v nej nenachádzate to, čo by ste si predstavovali.

Ale práve sčítanie ľudu môže byť príležitosťou, ako nechať toto všetko stranou a povedať si, aj môj jediný hlas môže pomôcť veľkej  a dobrej veci. Áno, cirkev je spoločenstvo ľudí, ktorí nie sú dokonalí, ale zároveň je spoločenstvom s Bohom, ktorý dokonalý je. Je to Jeho cirkev a má tie najväčšie zasľúbenia života a večnosti. A to nám určite stojí za to, aby sme sa k nej prihlásili.

 Ján Hroboň, biskup ZD ECAV

Prevzaté zo stránky www.zdecav.sk