Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku – Letnice 2024

Pastiersky list letnice 2024

Milí bratia a milé sestry!

Slávime svätodušné sviatky, ktoré nám pripomínajú vznik kresťanskej cirkvi. Zoslaním a pôsobením Ducha Svätého Ježišovi učeníci, a neskôr aj ľudia v Jeruzaleme, prežili radikálnu zmenu životných pomerov. S darom Ducha Svätého prichádza do života ľudí nové porozumenie a z neho rodiaca sa jednota. Ľudia z rôznych krajín, charakterov, veku, pohlavia, národností začínajú hovoriť spoločným zrozumiteľným jazykom – jazykom lásky. Rozptýlení ľudia z rozličných kútov sveta prežívajú v Jeruzaleme jednotu a porozumenie. Je to dar, ktorý nebol dosiahnutý zmenou politických, či spoločenských pomerov, ani vojenským tlakom, nebola v tom ani psychologická manipulácia, ani iné technické výdobytky.

Bol to čas milosti, kedy Boh spustil uzdravujúci proces v rozdelenom a rozptýlenom svete. Duch Svätý prináša medzi ľudí a národy porozumenie, aj keď nehovoria tou istou rečou.

Milé sestry a bratia, žijeme vo svete mnohého rozdelenia a neporozumenia medzi ľuďmi. Napriek jazykovým zručnostiam si ľudia, hovoriaci aj tým istým jazykom, prestávajú rozumieť. Neporozumenie rodí rozdelenie, ktorého deliaca čiara pretína rodiny, politické skupiny, národy, cirkev nevynímajúc. Vojnové konflikty na mnohých miestach sveta sú jasným dôkazom rozdelenia a neporozumenia. Stúpajúci extrémny radikalizmus, strata slušnosti, vulgárna politická kultúra slova, odumierajúca schopnosť rozlišovať dobro a zlo, nejednota, boj o moc sa stávajú bežnou súčasťou dnešného nestabilného sveta. Aj v cirkvi prežívame rôzne podoby názorového rozdelenia a vnútornej nejednoty. Dnešný svet sa podobá svetu ľudí, ktorí sa rozhodli stavať babylonskú vežu.

„Poďme, vystavme si mesto a vežu, ktorej vrch by siahal po nebesá; tak si urobíme meno, aby sme neboli roztratení po celej zemi.“ (1M 11,4) Rozdelenie a rozptýlenie spôsobila túžba: „Poďme… tak si urobíme meno…“

Nie je táto túžba pokušením mocných dnešného sveta, ktorej následkom je krviprelievanie? Nie je zároveň podhubím aj rozdelenia v cirkvi?

Príď, Duchu Svätý, do našich sŕdc a daruj nám svoju jednotu, lásku a pokoj!

Ivan Eľko
generálny biskup ECAV

Ján Hroboň
biskup ZD ECAV

Peter Mihoč
biskup VD ECAV

Ivan Eľko
generálny biskup ECAV

Ján Hroboň
biskup ZD ECAV

Peter Mihoč
biskup VD ECAV