Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku – Vianoce 2022

Pastierksy list VIANOCE

„…anjel im povedal: Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán.“ (L 2,10-11)

Milé sestry a milí bratia.

Zvesť vianočnej radosti je pre každého. Všetkému ľudu, ako hovorí úvodný biblický verš. Vo vianočnom príbehu sa stretávajú všetky generácie. Od malého dieťatka cez mladých ľudí, strednú generáciu až po tých najstarších. Od narodeného Ježiša, cez Máriu, Jozefa, kráľov až po starcov – Simeona a Annu. A celému príbehu dominuje radosť z narodenia Spasiteľa.

Na Vianoce chceme byť spolu, pokiaľ možno celá rodina. Je skutočne vzácne, keď sa stretnú všetky generácie. Aj v našich chrámoch sa stretávame všetci, mladí aj starí, veriaci aj neveriaci, bohatí aj chudobní, príslušníci menšiny aj väčšiny, pravice aj ľavice… proste všetkých nás spája zvesť veľkej radosti: „…narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán.“

Treba však vidieť aj druhú stranu situácie, do ktorej zaznela táto zvesť veľkej radosti. Prišla v čase mnohého rozdelenia a konfliktov v Božom ľude. V čase, keď hriech človeka, ľudská zloba, nadobudli také rozmery, že sa už nedalo ísť ďalej. Ľudia strácali budúcnosť a nádej. Do tejto situácie sa narodilo dieťa a s ním nový začiatok, nový život, nová šanca pre všetkých – Boh prišiel k nám.

Aj dnes vnímame mnohé rozdelenie, konflikty až radikalizáciu zla. Situácia je naozaj vážna. Chceme vás, sestry a bratia, vyzvať a poprosiť, aby sme spoločne hľadali a zápasili o to, čo nás spája, napriek všetkým rozdielom. Aj v našej cirkvi a spoločnosti. Narodený Spasiteľ je pre všetkých. On je základom, spojivom, záchranou. My všetci, ktorí v Neho veríme, nesme túto radostnú zvesť o záchrane v Pánovi Ježišovi Kristovi slovom aj skutkom tak, aby spájala, uzdravovala, budovala, dávala budúcnosť, nádej a istotu života.

Pamätajme najmä na chorých, starých, osamelých, ľudí ktorí nemajú domov, zavrhovaných, sužovaných vojnou, biedou, prenasledovaním. Je stále viac tých, ktorí upadajú do hmotnej núdze. Venujme im svoju pomoc a pozornosť.

Vianočné sviatky sú aj časom stretávania rodiny. Fungujúce a zdravé rodinné vzťahy sú najlepšou odpoveďou na krízu, v ktorej sa nachádza súčasná rodina. Spravme všetko pre to, aby sme takéto vzťahy budovali v našich rodinách. Riešme aj vzájomné spory a zranenia úprimnou komunikáciou, zmierením a odpustením.

Nech aj cez nás začujú všetci ľudia: Nebojte sa, narodil sa vám dnes Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán.

Prajme vám všetkým, úprimné a hlboké prežitie tejto vianočnej radosti. Zostávame spolu s vami na modlitbách.

Ivan Eľko
generálny biskup ECAV

Ján Hroboň
biskup ZD ECAV

Peter Mihoč
biskup VD ECAV

Ivan Eľko
generálny biskup ECAV

Ján Hroboň
biskup ZD ECAV

Peter Mihoč
biskup VD ECAV