Uvoľnenie opatrení otvára kostoly pre všetkých

Vláda SR na svojom rokovaní (23.2.2022) schválila aktualizáciu opatrení s účinnosťou od 26. februára, pričom prvá fáza má platiť do 25. marca.

V prvej fáze uvoľnenia opatrení sa zrušia režimy OTP, OP, OP+ s kapacitným obmedzeniami. Podľa schváleného materiálu z dielne rezortu zdravotníctva sa pri nízkych a stredne rizikových podujatiach, ku ktorým patria aj bohoslužby, má od 26. februára 2022 zvýšiť maximálna kapacita na 500 osôb alebo maximálne na 50 percent kapacity.

Povinný respirátor je naďalej v interiéri a exteriéri na hromadných podujatiach, ako aj v exteriéri pri vzdialenosti do dvoch metrov od iných osôb.

Na Služby Božie už túto nedeľu, 27. februára 2022 pozývame všetkých veriacich a naďalej prosíme o dodržiavanie nosenia respirátorov.

Všeobecné pravidlá pre hromadné podujatia:

 • ruší sa povinnosť uchovávať zoznam účastníkov podujatí
 • umožniť vstup a pobyt účastníkom len s prekrytými hornými dýchacími cestami
 • pri podujatiach v exteriéri vyhradiť priestor podujatí a vyznačiť vstup a výstup
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov; dotykových plôch; kľučiek; podláh v interiéri a predmetov
 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami
 • zabezpečiť dezinfekciu rúk pri vstupe
 • pri vstupe vyvesiť oznamy o povinnostiach účastníkov (presný zoznam je vo vyhláške v § 3. písm. f)
 • pri účasti na podujatí a pri príchode a odchode z priestorov zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami (neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti; partnerov; osoby vykonávajúce športovú činnosť; divákov usadených v hľadisku; umelcov; školiteľov a ďalšie osoby; ak vyplýva z účelu hromadného podujatia; že tento rozostup nie je možné dodržať)
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí
 • pokiaľ to kapacita priestorov hromadného podujatia umožňuje; zabezpečiť sedenie divákov v každom druhom rade.

Bohoslužby; cirkevné alebo civilné verzie sobášneho obradu; pohrebné obrady a obrady krstu:

 • dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu
 • v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ položiť oblátku na ruku
 • zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou.

– prevzaté z ecav.sk