Božie milosrdenstvo je ako ochranná známka nad celým našim osobným životom, ale aj nad našou spoločnou službou v cirkvi. A práve toto Božie milosrdenstvo je veľkým Božím apelom a výzvou pre nás všetkých k službe Bohu. Služba Bohu však vždy súvisí s obeťou. Služba Bohu bez ochoty niečo v tejto službe obetovať zostáva iba lacným gestom. Od takýchto prázdnych rečí a gest nás chce uchrániť ap. Pavel tým, že rozumnú službu Bohu definuje ako obeť – živú, svätú, Bohu príjemnú obeť.

Živá obeť je obeť, pri ktorej bude celé naše srdce. To znamená, že ak sa rozhodnem v niečom poslúžiť, budem to konať horlivo, nadšene a z presvedčenia, nie z donútenia, nie z povinnosti, nie z tradície – zo zvyku.

Mgr. Dušan Cina

Vypracoval: Mgr. Dušan Cina

 Biblický text: Rímskym 12, 1-2

„Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje telá v živú, svätú, Bohu príjemnú obeť, vašu rozumnú to službu Bohu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste rozsudzovali, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé.“

Svätá obeť je obeť, pri ktorej si uvedomujem, že ju prinášam svätému Bohu, preto ju musím prinášať s čistým, posväteným srdcom a životom. Nestačí totiž priniesť Bohu obeť a pritom žiť v hriechu. To by potom naša obeť bola len akýmsi podplácaním Pána Boha, aby si zakryl oči pred našim hriechom.

Príjemná obeť je to, čo prinášaš a dávaš zo skutočnej lásky a úcty, pretože si spoznal, že Boh prvý priniesol v Ježišovi Kristovi obeť zmierenia aj za teba. Takúto Bohu príjemnú obeť môžeme prinášať iba vtedy, keď sa oslobodíme od akýchkoľvek našich postranných úmyslov, získať si u Boha svojou obeťou určité privilégia, lepšie postavenia, či isté zásluhy. Len Božie preukázané milosrdenstvo musí zostať tou jedinou a stálou motiváciou našej služby Bohu.

Ďalšia Pavlova výzva – „nepripodobňujte sa tomuto svetu“ – súvisí so svätým charakterom našej služby Bohu, s tou svätou obeťou. Nepripodobňovať sa svetu, znamená nepreberať svetské spôsoby života, maniere dnešnej doby a hodnoty, ktoré vyznáva dnešný svet. Jednoducho nesplynúť so svetom, pretože potom sa stratí naša schopnosť byť soľou zeme a svetlom sveta.

A v tomto smere je potrebné obnoviť naše myslenie – „premeňte sa obnovením mysle“- pretože myslenie je základom našich postojov, rozhodnutí, vyjadrení a činov. To sa stane jedine vtedy, keď svoje myslenie vystavíme vplyvu Božieho myslenia, ktorým je inšpirované Božie slovo, Písmo sväté. A práve cez Božie slovo nám môže byť vyjavená Božia vôľa, aby celý náš život bol životom podľa Božej vôle, teda tým, čo je dobré, milé a dokonalé.

Bohoslužobný život:
Bohoslužobný život by mal odrážať predovšetkým našu túžbu po hľadaní Božej vôle pre naše životy.

Aktívny bohoslužobný život kresťana je predovšetkým našou osobnou odpoveďou na Božie milosrdenstvo, ktorého sa nám dostalo. V tomto zmysle bohoslužobný život evanjelikov nie je usmerňovaný ani príkazmi alebo dokonca náboženským vydieraním, ale osobnou zodpovednosťou každého omilosteného Božieho dieťaťa.

Bohoslužobný život aj počas roka 2021 bol ovplyvnený pandémiou COVID 19. Od začiatku roka až do 19. apríla boli verejné služby Božie zrušené, rovnako tak počas 1. a 2. adventnej nedele. A po zvyšok roka boli počty účastníkov služieb Božích kvôli protipandemickým opatreniam rôznym spôsobom obmedzené. Počas veľkonočných sviatkov sa služby Božie nekonali a počas vianočných sviatkov boli obmedzené počtom 30 účastníkov. Z tohto dôvodu ani tento rok počty účastníkov jednotlivých bohoslužobných stretnutí nemajú pravdivú výpovednú hodnotu.

A/ Hlavné služby Božie v Púchove – konali sa v nedeľu dopoludnia a na sviatky spolu: 36 – krát s celkovou účasťou: 3431 ľudí.

B/ Služby Božie vo filiálkach – konali sa v nedeľu ráno o 8.30 hod. v Hoštinej, Dohňanoch a Mostišti a popoludní o 14.30 hod. sa konali v Ihrišti, Nimnici, Vieske a Streženiciach. Ich pravidelnosť bola narušená protipandemickými obmedzeniami počas roka. Vo filiálkach sme sa počas roka stretli na službách Božích spolu 30-krát.

C/ Večerné služby Božie – konali sa v Púchove spolu 22-krát s celkovou účasťou 470 ľudí.

D/ Služby Božie v CSS Chmelinec – zo začiatku roka sa konali nepravidelne kvôli obmedzenému vstupu do zariadenia, ale následne od októbra sa konajú každý týždeň v pondelok popoludní aj s výpomocou brata farára Petra Faboka z Lazov pod Makytou a brata farára Miroslava Eštoka zo Záriečia. Zúčastňovalo sa ich od 11 – 14 ľudí.

E/ Vysielané služby Božie – počas celého roka ( s výnimkou 2 – 3 nedieľ) sme pravidelne v nedele aj sviatky prinášali živé prenosy služieb Božích z púchovského chrámu prostredníctvom internetového kanála Youtube a regionálnej televízie TV Považie. Technickú stránku živých prenosov pre nás všetkých pravidelne a nezištne s láskou konajú bratia Peter a Miroslav Mudrákovci, za čo im úprimne ďakujem.