140 rokov od výstavby evanjelického chrámu v Púchove

26. septembra 2020 uplynulo presne 140 rokov od slávnostného posvätenia kostola evanjelickej cirkve a. v. v Púchove na Moravskej ulici. Pri tejto príležitosti vám prinášame úryvky z kanonickej vizitácie, ktorá sa uskutočnila v máji 1901 a spomína sa v nej výstavba uvedeného chrámu. Pri zaujímavom čítaní sme sa snažili zachovať autentickosť jazyka spred takmer 120-tich rokov.

„Poneváč chrám na náhle z mäkkého materialu postaveny započal sa pukať a srútením hroziť, preto sa církev odhodlala nový chrám stavať, ku ktorému roku 1864  dňa 24-ho Júna základný kameň položený bol  – a poneváč nebolo fundusu preto starý chrám obstavali novým – tak že starý v novom zatevrený bol – k tomu cielu sa ale aj fundus za kostolom od Ondreja Toman za cenu 300 zl. (zlatých) zakúpil. … Toho roku (1865) vystavili sa múry chrámu až po takrečenú Gleichu a roku 1866 sa pokryli šindelom. … Počas 4-ročneho uradovania Pavla Roya pokračovalo sa v stavbe chrámu, menovite roku 1873 postavilo sa sanktuarium. … Jaknáhle nastúpil Ludv. Zsambokrethy svôj farský úrad  – tu z jakejsi pomsty účinkovala sa ta, aby veritelia cirkvi dlžoby vypovedali – následkom čoho musela církev najprv dlžoby poplatiť a stavbu nechať tak, keď pre dakési očernenie vtedy z Nemecka malé  – len 50-70 zl. podpory dochodili. … Roku 1875 urobil farár sbierku a dal postavit na miesto letiacej brány do farského dvora terajšiu železnú bránu za 160 zl. …

… Roku 1876 nadstavila sa vtedy nizučká väža o dvanást siah vyše a shotovila tak ako teraz vyhliadá. Že starý kostol v novom stál a zapotrebné ho bolo odstrániť a sklepenie nad hlavným chrámom shotoviť  – k čomu neboli peniaze, preto vyžiadal farár od Vys. Ministerstva povolenie ku suplikacii a poslal Jána Tehlára a Jána Kadlečíka, potom Jána Kováča a Št. Orgonika suplikovať, ktorí 583 zl. 72 ko. (korún) aj sobrali. S touto malou summou sa nemohlo ku práci pribrať  – preto rozposlal farár na všetky strany prosbopisy, napísal v nemeckej reči historiu cirkve a rozposlal ju po Nemecku takže nielen Gustav Adolfsky spolok bočný milodar 4260 zl. udelil, ale aj následkom dakoľkých článkov farára v stuttgartských evanj. novinách výše 2 tisíc zlatých sobral, ba na prosbopisy jeho nielen kňazské Collegium z Berlina 98 zl. 92 ko. v dukátoch poslalo, ale aj jeho Jasnosť královská hanoveranský král 90 zl. Jeho Jasnosť král uhorský František Jozef I. daroval na prosbu farárovu dňa 30. nov. 1875 – 200 zl. Jeho Osvietenost Grof Beust rakúsky vyslanec v Londine 37 zl. Jeho Osvietenost p. Zsedenyi čo gener. inšpektor 20 zl. Jeho císarsko královská Výsist Arciknieža Albrecht z Viedne 30 zl. Fridrich Teesdal angličan a priatel farára z Linkolnu 18 zl. Lud. Hajiček pravotar 50 fl. Ked takto farár blizo 10 tisíc zlatých zo všetkých končin sveta s pomocou Božou, ale krvopotne sobral, vtedy začalo sa vzdor prekážkam, ktoré vlastní cirkevníci stavbe kladli, na energičné zakročenie farára – v dôvere Pána Boha stavať a Pán aj pomáhal tak, že sa dielo roku 1880 dokončilo – mury starého chrámu sa zborili a v novom zostali, a tak jakoby na muroch stareho Jeruzalema nový postavený  a dňa 26-ho Septembra 1880 v 18-tú Nedelu po Trojici skrz dôst. p. superintendenta Ludvika Gedulyho (farára prešporského) pri valnom počte domácich aj prespolných ctitelov Božích a okolitého kňazstva posvätený bol. V chráme kázal na základe Efez. 2. 19-22 domáci farár a na vonku stankovský farár Štefan Križan. Kázeň domáceho aj tlačou vydaná bola. …

Načítať viac...

Nový tento chrám stavaný je dla novogotyckého slohu – a stál na hotových peniazoch 26 197 zl. 16 ko. – na ktorý sobrali farári Okrutsky, Hudec, Roy 8870 zl. 10 ko. a Ludv. Zsambokréthy 17 327 zl. 61 ko. písmom sedemnásttisíc tristodvacat sedem zlatých  aj 61 ko.  nasl. čísla. Ked sa material, šichnická robota a nepočetné povozy porátajú tedy to asi 13 tisíc zlatých obnášia a tak by chrám stál 40 tisíc zl. v. č. Prácu a materiál církev zdarma dala. … Chrám je zdlžka 35 metrov, šírka 13 ½, výška 15 metrov. Nad portálom chrámu, ktorý na každom boku terakottové gotické väžičky na vrchu terakottové ruže – a ktoré na kamenných stlpoch spočívajú stojí nápis: „Aj stánok Boží s lidmi. Zjev. Jána 21.2,3.“ Chrám zopierajú z jednéj aj z druhéj strany zvonku 18 na vrchu kamennyma strieškama opatrených, murovaných pilieroch a ma 22 menších, vätších gotických v sanktuáriume ale u vrchu barvistých zasklených okien. Ponimo hlavného portalu vede ešte do kostola 4 dverí. Stavaný je zo samého kameňa a pálenej tehle, krytý je bridlicou (šipenom). Do vnutra chrámu vedie predsieň, v ktorej je nápis: „Vchádzajte tesnou bránou.“atd. Luk. 13.24 a z tejto prechodí sa prez sklenné dvere do stredu chrámu, ktorý pozostáva zo dvoch bočných a jednej hlavnej lode a zo sanktuariuma, pri ktorom nad zákrstím na pravom boku, ale aj nad presbyteriumom sú lože. Na kamel vedú srubové točené schody – a na chor dvoje schodov – z jednej aj druhej strany chrámu. Chrám je dlaždený s velkýma štvorhrannýma kamennýma tabelkami. Klenutie spočíva na 10 kamenných tesaných s terakottovýma kapitelmi vzdobenych stlpoch. V sanktuariume nachodí sa oltár. O oltári… – je v rokoko štýle roku 1643 vyhotovený a cennýma rezbami a malbami na dreve opatrený. U spodku je obraz večere Pána s jeho učedníkmi; hlavný obraz predstavuje svadbu beránkovu, a najvyšší obraz ukrižovaného Krista. V pravo za stlpom je obraz Pavla Apoštola, s knihou a s mečom, v lavo Peter s klúčom – povedla týchto a nad ními menšie obrazy 4 evanjelistov. …

… Oltár je ešte zo starého chrámu a dla slohu nešikuje sa do nového chrámu  – církev robí sbierku na nový. … Na pravom boku u sanktuariuma stojí na drevennom stlpe, v gotickom slohu rezbami ozdobená ad terajšieho stolára Ferdinanda Kubička rim. kat. za 250 zl. vyhotovená kazatelna, na ktorú blahej pamäti Martyn Dujka mlynár z Vesky 100 zl. oferoval. … Krstitelnice sú dve – jedna starodávna kamenná, ktorá sa neužíva, druhá drevenná v užitku. Miestny farár vyprostredkoval u diakonistky Marie Morneburg 88 zl. a dal u tunajšieho stolára Ferd. Kubička za túže cenu roku 1878 vyhotoviť. Nápis dobrodinkyne stojí na pokrivke krstitelnice. … Organ zadovážil sa roku 1879 za 1226 zl. zo Schweidnitzu, pruského Slezka od Schlaga a syna na desat mutacii a pedalom, štýlu gotického slúži už teda 22 rokov bez toho, žeby bol reparaciu potreboval. Peniaze naň zadovážil miestný farár – cestou prosbopisou. … Chor na ktorom organ stojí , spočíva na 4 kamenných stlpoch. Pavlače sú jednopatrové na oboch stranách chrámu z dreva na barnavo farebné. Na chore a pavlačoch je 16 z makkého dreva na barnavo farebných stolic. Vnútri chrámu na každom boku hlavnieho vchodu po 18- a tak spolu 38 z mäkkého dreva skrz Antona Stanek stolára v Dohnani v gotickom slohu vyhotovených lavíc, ktoré s nápismi každej obce opatrené sú. Od sanktuariuma prvú lavicu ktorá je zeleným súknom obtiahnutá, venovala církev farárovej a učitelovej rodine. V ložách nachodia sa taktiež po dve lavice. Nápisov niet. V sanktuariume visí na jednom boku obraz Luthera a na druhom Melanchtona, ktoré dakedy slečna Karolina Kučera z trenč. Teplic darovala. Ponimo toho visia na sanktuariume dva obrazy ukrižovaného Krista, z nichžto jeden na lävo vysiaci je majstrovské starodávne dielo. …

… Väža – jejžto spodok ešte zo starého chrámu zostával, poneváč ku novému chrámu nepomerne nízka, tak že od strechy nevyčnievala – musela sa nadstaviť. Stavaná je z kameňa osmihranná, so špicatou plechom krytou strechou u rohu plechovou baňou a krížom, na nemž je kohút pripravený. Baňa a kríž je vyhotovený v Jičíne na Morave. Čelá väže odzobujú gotické ruže. Výška väže s krížom obnášia 43 metre, v nejž sú na dubových stoliciach umiestnené 3 zvony. Najvätší 8 starých centov alebo 4 metr. c. 48 kilo s nápisom: Podte do chrámu, slúžte tam Pánu Bohu na výsosti Vnitvorí radosti. Horlivosti a príkladnou dobročinnosti církve evanj. a. v. Puchovské k zvelebení siona Božieho nadobudnutý za inšpektora Velk. p. Ladislava Nozdrovicky a kneze Rudolfa Okrutsky. Shotovený od Bartolomeja Raffel C. K. zvonára ve Vidni 1851 (1857?). Stredný 5 centový alebo 2 metr. c. 80 kilo tažký s popisom: Lidu k probuzení k nábožnosti krestanské, zaopatrený, skrz Bartlomeja Raffel C. K. zvonáre ve Vídni  1851 (1857?) shotovený. Oba stojá 1240 zl. striebra. Tretí zvon malý, s hlavou železnou 200 kilov tažky, z čiastky z vyslúžených penazí 140 zl. Zuzanny Janiek, služebnej u Ondreja Adamička kostolníka, z čiastky za starý 50 kilov tažky puknuty a po 90 kr. za kilo predatý a z čiastky dobrovolných obetí u Pozdecha v Pešti za 300 zl. zadovážený. Je systému pozdechovského na nom i malé dieťa zazvoniť môže. Nápis naň složil miestný farár, ktorý nasledovne zneje: Vzbudzuj ze sna, též veď ke spočinku, hlásaj etnú Božích služieb hodinku, volaj do práce, sprovádzaj k hrobu, oznamuj ohna strašlivú dobu. Z porukamstva? úbohéj služky Zuznanny Janiek a z obetí církve puchovskéj počas uradovania Ludvika Zsambokréthyho ev. farára a dekana puchovského zadovážený a skrz velebn. p. seniora Karola Križan dňa 18-ho listopádu 1882 slavnostne ku poctam B. posvätený. Öntöttek és felszerelték Pozdech József utódai Thury János és Rotsch Imre Budapesten 1882. Zvonárom je teraz Pavel Plánovský, dostáva platu na hotových peniazoch 22 zl.  – ponimo toho kantacie a koledu, čo asi 100 zl. vyniest môže. …“

Prevzaté z puchovdedicstvo.sk

Pripravil: Pavol Makyna, puchovodedicstvo.sk