Pastiersky list Zboru biskupov ECAV k Veľkej noci 2022

Pastierky list velká noc 2022

Milé sestry a milí bratia,

dnešná nedeľa je v znamení víťazstva. Víťazstva Pána Ježiša Krista nad smrťou, hriechom, peklom a diablom. Jeho vzkriesenie je pre všetkých nás, Jeho nasledovníkov istotou: ako On žije aj my budeme žiť! Môžeme s radostným pohnutím volať s apoštolom Pavlom:  (1K 15, 55-57)

Kde je, ó smrť, tvoje víťazstvo? Kde je, ó smrť, osteň tvoj? Ostňom smrti je však hriech a silou hriechu je zákon. Ale vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo v našom Pánovi Ježišovi Kristovi!“

V znamení tohto Kristovho víťazstva môžeme vstupovať aj do údolí tieňov smrti, do bolesti a zármutku, do ľudských tragédií spôsobovaných v tomto čase najmä vojnou na Ukrajine a do tejto temnoty prinášať svetlo Kristovho víťazstva.

Paradoxne, práve v týchto ťažkých časoch, svetlo Kristovho víťazstva žiari najjasnejšie. Cez skutky lásky voči tým najmenším, najnúdznejším, najodkázanejším. Sme veľmi vďační a povzbudení každým prejavom vašej pomoci, solidarity, obetavosti. Ďakujeme za všetky vaše modlitby a prosíme, aby ste v nich vytrvali, ako aj v praktickej pomoci všetkým, ktorí ju potrebujú. Veľmi nás teší, že toľkí bratia a sestry z našej cirkvi, sa zapojili do pomoci postihnutým vojnou. Vydávajú krásne svedectvo o tom, že nežijeme len uzavretí v našich bohoslužobných priestoroch, ale dokážeme vyjsť a niesť svetlo evanjelia veľmi praktickým spôsobom.

Zároveň chceme s plnou vážnosťou upozorniť, že vlna solidarity a pomoci sa rýchlo môže obrátiť na vlnu odporu a nevraživosti. Prosíme, nedovoľme to, premáhajme všetko zlo v moci Kristovho vzkriesenia.

Rovnako tak vyzývame a prosíme o dobro medzi nami, v cirkvi. Pán Ježiš porazil našich kľúčových duchovných nepriateľov – hriech a smrť, ale je zarážajúce, koľko nepriateľstva a urážok dokážu vyprodukovať v cirkvi tí, ktorí Mu patria. Zdržme sa takéhoto konania. Nemôže s ním prísť Božie požehnanie.

Pripomíname ešte jednu, pre našu cirkev veľmi dôležitú udalosť a tou je voľba generálneho dozorcu. Prosíme, aby ste k nej pristúpili s plnou zodpovednosťou, je to pre vývoj a smerovanie našej cirkvi veľmi dôležité.

Sme vďační, že už nás neobmedzujú protipandemické opatrenia, ďakujeme Pánu Bohu za ústup pandémie. Prosíme a vyzývame vás, aby ste neustupovali z aktívnej účasti na živote našej cirkvi. Aby ste sa vrátili do živých zhromaždení, podobne ako emauzskí učeníci, ktorým po stretnutí so Vzkrieseným zahorelo srdce, otočili sa a vrátili do Jeruzalema.

„A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neklátiví, rozhojňujte sa stále v diele Pánovom, vediac, že vaša námaha nie je márna v Pánovi.“ (1K 15, 58)

Prajeme vám Veľkonočné sviatky prežité v znamení Kristovho víťazstva.

Ivan Eľko
generálny biskup ECAV

Ján Hroboň
biskup ZD ECAV

Peter Mihoč
biskup VD ECAV

Ivan Eľko
generálny biskup ECAV

Ján Hroboň
biskup ZD ECAV

Peter Mihoč
biskup VD ECAV