Rekonštrukcia zborového domu

Zborový konvent nášho cirkevného zboru v posledných rokoch opakovane  schválil rekonštrukciu zborového domu, ktorá bola  z praktického hľadiska naozaj potrebná. Naposledy bola rekonštrukcia schválená výročným zborovým konventom začiatkom roka 2020. Vzhľadom na pandémiu COVIDu však nebolo možné dotiahnuť všetky záležitosti tak, aby sme mohli rekonštrukciu v roku 2020 aj realizovať.

Ešte v závere minulého roka sa stretol Hospodársky výbor nášho zboru, ktorý navrhol osloviť  4 stavebné firmy aby vypracovali cenovú ponuku rekonštrukcie na základe predloženého projektu. Do súťaže sa napokon  s cenovou ponukou zapojili iba dve firmy. Hospodársky výbor  na základe predložených cenových ponúk aj samotného prístupu firiem odporučil za dodávateľa rekonštrukcie zborového domu firmu: NOVÉ STAVBY s. r. o., Nimnica. Tento návrh mal byť následne predložený začiatkom roka zborovému presbyterstvu a zborovému konventu k finálnemu schváleniu.

Pretrvávajúce obmedzenia spôsobené pandémiou koronavírusu nám v prvých dvoch mesiacoch tohto roka neumožnili zvolať zasadnutia výročného presbyterstva a konventu. Keďže sme nechceli stratiť ďalšie cenné mesiace, kým bude môcť rokovať konvent (podľa nariadenia vedenia našej cirkvi bude riadny konvent možné zvolať až po uvoľnení opatrení a možnosti spoločne sa stretnúť v kostole v neobmedzenom počte), a zároveň využiť hluché obdobie, v ktorom sa v zborovom dome nekonajú žiadne cirkevné aktivity, informovali sme všetkých členov zborového presbyterstva (mailom alebo listom priamo do poštovej schránky) o podrobnostiach s realizáciou rekonštrukcie, výberovom konaní a odporúčaní Hospodárskeho výboru. Po niekoľkých dňoch bol každý z členov presbyterstva osobne navštívený, aby sa svojim podpisom vyjadril k odporúčanému dodávateľovi a cene rekonštrukčných prác. Uznesenie bolo podporené kladným vyjadrením všetkých členov presbyterstva.

Načítať viac...

Zborové presbyterstvo CZ Púchov v nadväznosti na uznesenie zborového konventu č. 4/2019 zo dňa 24. 2. 2019  a po odporúčaní Hospodárskeho výboru CZ schvaľuje ako dodávateľa rekonštrukcie zborového domu firmu  NOVÉ STAVBY s. r. o., Nimnica v rozsahu predloženej cenovej ponuky.

Uvedomujeme si, že je to neštandardné riešenie, ale ocitli sme sa v mimoriadnej situácii, ktorá vyžadovala aj mimoriadne riešenie.

Na základe tohto rozhodnutia bola so zhotoviteľom rekonštrukcie podpísaná zmluva a 1. marca 2021 začali stavebné práce na zborovom dome.

Dúfame, že aj k tomuto dobrému dielu sa prizná Pán Cirkvi so svojim požehnaním a veriaci ľud modlitbami a dobrovoľnými finančnými príspevkami.

V prípade otázok sme Vám k dispozícii.

Predsedníctvo cirkevného CZ ECAV Púchov