Spolu dve rodiny kresťanov

Už niekoľko rokov sa stretávajú v našom meste dve rodiny na modlitbách za jednotu kresťanov. Nebolo tomu inak ani v tretí januárový týždeň v tomto roku, kedy sa stretli v najväčších púchovských chrámoch bratia a sestry z rímskokatolíckej farnosti a evanjelického cirkevného zboru.

Najskôr bolo takéto stretnutie v evanjelickom chráme Božom ,v pondelok 21.1. Sestra farárka Mgr. Lenka Rišiaňová na úvod privítala prítomných a hostí – Mons. Mgr. Michala Kebluška a kaplána Mgr. Michala Meliša z rímsko – katolíckej púchovskej farnosti.

Medzi troma piesňami z evanjelického spevníka , ktoré sme spoločne spievali prečítal slovo Božie brat kaplán Mgr. Michal Meliš. K prítomným kresťanom sa prihovoril Mons. Michal Keblušek. Pripomenul, že poslaním dnešného stretnutia je oslavovať a ďakovať Pánu Bohu za vzácny dar Ježiša Krista a prosiť Ho o silu viery pre nás kresťanov. Ale predovšetkým Ho prosiť o ochranu toho, čo nám denne hrozí v našich životoch – nenápadne zobrať nášho Pána z našich sŕdc. A práve aj to vyjadril vo svojej modlitbe.

Sestra farárka Mgr. Lenka Rišiaňová sa prihovorila na základe evanjelia Jána z 3 kapitoly verš 16.

„Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.“

Prirovnala naše dnešné spoločenstvo v jeden celok cirkvi Kristovej s mozaikou, ktorá je pospájaná z jednotlivých kúskov zapadajúcich do seba. A tak tvoria jeden celok mozaiky. Tak aj náš život, členov dvoch najväčších púchovských cirkví, katolíckej a evanjelickej sa skladá z rôznych životných udalostí. Napriek tomu tvoríme aj dnes jeden celok – jedno spoločenstvo. A prečo – lebo je pospájané vierou a láskou v Ježiša Krista .Svoju modlitbu ukončila prosbou za jednotu kresťanov.

Druhé spoločné ekumenické stretnutie sa konalo v utorok 22. 1. 2019  v rímskokatolíckom kostole. Aj tu boli prítomní okrem sestry farárky Mgr. LenkyRišiaňovej mnohí členovia nášho evanjelického zboru. Tam sa sestrafarárka prihovorila prítomným na základe listu apoštola Pavla Títovi.Poznamenala, že dnes sa už nenosí písať listy. Píšeme SMS- ky, mailya podobne. Vyhovárame sa na to, že nemáme čas. Sestra farárka zdôraznila, žesa máme zastaviť. Zastaviť sa a mať chvíľu pre rodinu a najmä pre Pána Boha.V našich životoch konáme dobré i zlé veci, zaslúžime si od Pána Boha trest. Bohnás však nechce trestať, ale zachrániť pre večný život. Daroval nám nášhoSpasiteľa, ale aj čas milosti, aby sme mali čas prijať do našich sŕdc Ježiša Krista.Modlitebné spoločenstvo v našom zbore pokračovalo v stredu, štvrtok ajv piatok. Okrem výkladu slova Božieho v každý večer zazneli nábožne piesne amodlitby sestry farárky a členov zboru najmä z vďačnosti Pánu Bohu zaochranu a prosby za dar Ducha Svätého na utuženie viery v Ježiša Krista.

autor článku: E. Luhová