Farárska správa 2019

Aktualizované 16.02.2020

O živote a činnosti v ECAV Púchov

V cirkevnom zbore v Púchove došlo k veľkej zmene, keď koncom júna odišla zo zboru sestra farárka po viacročnej službe v Púchove so svojim manželom. Okrem toho sa funkcií vzdali brat kantor a sestra kostolníčka. Bol som poverený administrovaním zboru od 1.7.2019.

Zbor bol postavený do neľahkej situácie, začalo sa hľadanie nového farára, keď spočiatku boli preferované manželské páry. Aj keď sa zdalo, že obsadenie miesta farára nebude problém, ako problém sa to začalo ukazovať, keď postupne jednotlivé páry odmietali ponuky z Púchova.

Až v priebehu novembra zareagoval br. farár Dušan Cina a po voľbe by mal zaujať miesto farára v priebehu februára. Cirkevný zbor v Púchove má podľa schematizmu: 2 365 členov, podľa kartotéky: 2413, čo je o 8 viac ako v roku 2018 . Hlavné Služby Božie boli 60 krát s priemernou účasťou 238.
Účasť podľa jednotlivých sviatkov bola nasledovná: Veľká noc 405 ľudí; Svätodušné sviatky 268; Pamiatka reformácie: 45; Štedrý večer: spoločne 988; Vianoce 358; Starý rok: 230 ľudí.
Večerné Služby Božie boli iba v prvok polroku a potom na prvý sviatok Vianočný, spolu 22x. Priemerná účasť bola 21 ľudí.
Služby Božie sa konali aj v Centre sociálnych služieb v CSS Chmelinci.
Nešporné Služby Božie sa konali v prvom polroku v modlitebni v Hoštinej, na obecných úradoch vo fíliách, v budove PZ v Ihrišťoch, v Pamätnej izbe v Dohňanoch. V druhom polroku boli nešporné Služby Božie len v Hoštinej, spolu počas roka 10x kde priemerná účasť bola 29 ľudí
Večerné Služby Božie boli 54 krát s priemernou účasťou 24 ľudí.
Adventné večierne sa v roku 2019 nekonali
21. a 22. januára sa uskutočnila ekumenická pobožnosť v rámci týždňa za jednotu kresťanov v evanjelickom a katolíckom kostole. Rovnako ekumenická pobožnosť bola na cintorínoch pri príležitosti pamiatky zosnulých v Nimnici, a v Púchove. V Nimnici bola pobožnosť s bratmi katolíkmi pri príležitosti poďakovania za úrody zeme , kde náš cirkevný zbor zastúpil brat farár Marek Hrivnák. Spolu s br. farárom z RKC sme otvorili Púchovský jarmok a deň mesta Púchov

2.SVIATOSTI
a/Krst
Pokrstených bolo v roku 2019: 15ch a 16d, jedna dospelá osoba, spolu 32 krstov – 3 viac ako vlani. S rodičmi detí prebiehal pastorálny rozhovor pred krstom, kde bolo poukázané na zmysel krstu a to, že je to aj záväzok, ktorý rodičia a krstní rodičia preberajú za dieťa až do jeho osobného vyznania viery pri konfirmácii.

b/Večera Pánova
Večeru Pánovu prijalo (1348) bratov s sestier. Z toho bolo 544(-21) mužov a 762(-126 ) žien v kostole. V domácnosti 1 muž, v sociálnych zariadeniach 16 mužov, 25 žien. Večera Pánova sa prisluhovala na Nový rok, v každú nedeľu v pôstnom období, v čase adventu z personálnych dôvodov to bolo každý piatok večer o 18:00. Z rovnakých dôvodov nebola Večera Pánova prisluhovaná ani v Kajúcu nedeľu.

3.KONFIRMÁCIA
Konfirmácia bola v našom zbore v 3 nedeľu po Veľkej noci 12. mája. Konfirmovaných bolo 12 chlapcov a 16 dievčat, 1 dospelá žena, spolu 29. Koncom apríla sa uskutočnila konfirmačná víkendovka.
Na konfirmačnej hodine preberáme predpísané učivo z knihy „Verím a sľubujem“. V druhom ročníku je prihlásených 25 detí. Konfirmácia by sa mala uskutočniť v nedeľu po Vstúpení 24. mája. V druhom ročníku je prihlásených 27 detí. Mnohí konfirmandi sa v jeseni zúčastnili víkendovky v Zliechove.

4.PRISTÚPILI A VYSTÚPILI Z CIRKVI
Vstúpili 2 bratia a sestry.

5. BOHOSLUŽOBNÉ VÝKONY
a/ Sobáš
Sobášených bolo 10 párov, čo je o 2 menej ako rok predtým, všetky boli krížne.