Náš cirkevný zbor sa už dlhšie zaoberal otázkou obnovy hrobov evanjelických farárov Juraja Okrutského a Samuela Melfelbera na púchovskom cintoríne, ktoré boli už takmer zaniknuté. Kamenné dosky ich hrobov, ktoré sa nachádzajú pred súčasným kolumbáriom (pod číslami 194/E a 194/D), boli už úplne zvetrané a nečitateľné. Dnes sú však už ich hroby a pomníky úplné obnovené. Súčasťou pomníka Juraja Okrutského je aj jeho syn Rudolf, ktorý bol rovnako evanjelickým farárom v Púchove a je pochovaný na púchovskom cintoríne.

Na púchovskom cintoríne sa ešte nachádzajú hroby nasledujúcich farárov:
– Ľudovít Žambokréty
– Viktor Šimko
– Ján Zaťko
– Maximilián Hudec

Na púchovskom cintoríne bol pochovaný aj farár Michal Kordík (prvý po-tolerančný farár), o čom je zmienka v kánonickej vizitácií z roku 1901, kde nachádzame: „Kordík leží v starom evanjelickom cintoríne púchovskom pod náhrobným kameňom, teraz zotretým, neďaleko od vchodu napravo“. Jeho pomník teda úplne zanikol.

Obnovu hrobov financoval náš cirkevný zbor z vlastných zdrojov. K projektu prispel venovaním čiernej žulovej dosky na pomník Okrutských aj br. farár Ľubomír Marcina.

Spomínajte na svojich vodcov,

ktorí vám zvestovali slovo Božie.

Pozorujte, aký bol koniec ich správania,

a napodobňujte ich vieru.

Židom 13,7