Rekonštrukcia chodníka

V priebehu mesiacov júl a august prebehla plánovaná a schválená rekonštrukcia chodníka od fary ku kostolu. Starý betónový chodník rokmi veľmi degradoval a začal sa rozpadávať. Preto bola jeho obnova nutná. Keďže chodníky okolo kostola boli položený vyššie, nebolo potrebné starý chodník k fare búrať. Okolo chodníka sa teda osadili nové betónové obrubníky a po zasypaní a zarovnaní podkladovej vrstvy sa položila zámková dlažba. Chodník z oboch strán teda plynulo nadväzuje na existujúce komunikácie.
Súčasťou projektu bolo aj riešenie problematickej kanalizačnej prípojky na fare. Dlhodobo tu bol problém s odtekaním odpadovej vody, pričom odpadové potrubie končilo v žumpe, a táto bola následne napojená na mestskú kanalizáciu. Po obkopaní a otvorení potrubí sa zistilo, že odpad z fary bol upchatý nánosmi, ktoré postupne odpadávali zo stien potrubia a hromadili sa pred vstupom do žumpy, čím znemožňovali voľný odtok odpadovej vody. Problém sa vyriešil priamym napojením odpadu z fary na mestskú kanalizáciu (stará žumpa sa týmto úplne odstavila). Vedľa chodníka bola súčasne osadená revízna šachta pre servisné práce kanalizačnej prípojky.
Načítať viac...
K projektu nového chodníka sa pridružili aj ďalšie súvisiace práce. Keďže sa chodík po celej dĺžke obkopával, využili sme tieto výkopy aj k dotiahnutiu optického kábla do kostola. Tento optický kábel bude slúžiť na internetové pripojenie pre online prenosy služieb Božích, ktoré sa v týchto dňoch snažíme nastaviť do vhodnej technickej podoby. Rovnako sme zrealizovali predprípravu vodovodnej prípojky pre kostol do ľavej sakristie (smerom do farskej záhrady). Táto vodovodná prípojka bude v budúcnosti prínosom pre údržbu kostola pri upratovaní, údržbe, starostlivosti o kvety, no v neposlednom rade je nevyhnutná pre dodržiavanie hygienických opatrení v súvislosti s novým spôsobom podávania Večere Pánovej.
Poslednou vykonanou prácou bolo vyriešenie odtoku strešného zvodu pri vchode do fary, ktorý roky tiekol voľne na chodník, čo sa podpísalo aj na zlom technickom stave omietky v tomto mieste. Pre tento zvod bol vykopaný trativod smerom k plotu do dostatočnej hĺbky aby sa dažďová voda prirodzene tratila v zemi a zbytočne nestekala ku základom fary.