"Zaplesaj, ľud na Sione,
Bohu česť a sláva,
zapáľ obete sŕdc vonné
za dar, čo nám dáva
k veľkým cieľom verných vodcov
stavať hrad dľa viery otcov,
kým noc neprestáva!
/M. Rázus "

Presne pred rokom – 1. nedeľu po Zjavení – si náš cirkevný zbor zvolil za zborového farára Dušana Cinu. Ten sa nadobudnutím právoplatnosti voľby stal v poradí dvadsiatymôsmym – zborom povolaným – duchovným pastierom a kazateľom púchovských evanjelikov (počítajúc od čias prijatia reformácie).  Hospodinu vďaka!