Novoročný príhovor 2019

nonorocny prihovor

Milé sestry, milí bratia,

skončil sa ďalší rok nášho života a my sa pozeráme späť do minulosti. Spomíname na to, čo sme prežili, na udalosti radostné, smutné a hodnotíme… Dôležitejšie však než udalosti bolo to, akí sme boli. Ako sme sa správali, čo sme hovorili, mysleli a cítili. Dnes na začiatku nového roka vnímame, ako čas rýchlo plynie. Dospelým možno ešte rýchlejšie, lebo sú ponorení do víru života a do jeho denných povinností.

Dá sa s tým niečo urobiť? Samozrejme, čas nemožno zastaviť. Ide však o to, že čas nášho života máme začať vnímať inak, pozerať sa na život ako na dar. Vnímať maličkosti a okamihy každého dňa. Apoštol Pavol nám prináša tieto biblické slová:

„Dávajte si teda dobrý pozor, ako si počínate, nie ako nemúdri, ale ako múdri. Naplno využívajte čas, lebo dni sú zlé.“ /Efezským 5, 15-16/

Žiť múdro, s vierou v Pána Boha a s láskou k blížnym. V zmysle biblických slov – využívať čas. V doslovnom biblickom preklade je napísané, že máme vykupovať čas. Čo to znamená?

V staroveku to bolo slovo, ktoré znamenalo nádej a slobodu. Vykúpiť bolo možné človeka, ktorý sa zadlžil, alebo žil v otroctve u svojho pána. Neskôr vykúpenie znamenalo snahu zachrániť, získať, dať niekomu novú existenciu a tak šancu na nový život.

Pre prvých kresťanov v novozmluvnej dobe, ale i pre nás má slovo vykúpiť nový rozmer. Priniesol ho Boží Syn Pán Ježiš Kristus. On nás vykúpil od moci hriechu a večnej smrti. Vykúpil nás nie striebrom, ani zlatom, ale svojou krvou na Golgotskom kríži.

Na začiatku roka 2019 stojíme pred otázkou, ako my sami naložíme s časom. Žime tak, aby sme mohli na minulosť spomínať s vďačnosťou. Možno si povieme, že to nie je celkom dobrý nápad. Naša minulosť je poznačená hriechom voči Bohu a blížnym. To nás má viesť k životu v pokore, vyznaniu a prosbe o odpustenie. Minulosť zmeniť nemôžeme, zanechávame ju v Božích rukách a kráčame vpred novým dňom.

Využívame čas, ten okamih, ktorý nám dal Boh. Využívame ho na vieru, na dobré skutky a pomoc blížnym. Každú chvíľu myslieť, cítiť a konať ako veriaci človek. Sused susedovi, manžel manželke, dieťa rodičom, priatelia…. Aby nám čas života neunikol, keď nás niekedy opojí svet so svojimi lákadlami. Lebo to mohol byť čas, keď nás potrebovala vlastná žena, muž, naše dieťa, rodičia, spoločnosť, cirkev.

Kto pozná Boha a v srdci verí v Neho, ten bude vedieť, komu pomôcť, koho potešiť, komu poradiť. Vtedy, pri konkrétnej pomoci človeka človeku sa čas akoby na chvíľu zastaví. Ten okamih je pre nás darom z nebies. Nielen nás Boh požehná k dobrému, ale i my sami sa staneme požehnaním pre iných. Takáto je Božia vôľa, byť nielen poslucháčmi Božieho slova, ale aj činiteľmi Božieho slova.

Bratia a sestry, nevieme, čo nám nový rok prinesie. Možno to budú radostné chvíle, možno prídu ťažké okamihy. Jedno viem s istotou: začať s Pánom Bohom a dúfať v Neho. Náš život je výnimočný dar, lebo je vykúpený Pánom Ježišom.Želám vám veľa zdravia, pokoja, lásky a hojnosť Božieho požehnania. Lenka Rišiaňová Evanjelická farárka

 

 

Lenka Rišiaňová
Evanjelická farárka